fbpx

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte med Helse Sør-Øst bestemt at det skal ut et tilleggsanbud på kjøp av 4-6 plasser for gravide på tvang ( § 10-3). Det er vi glad for! Det går også fram av protokoll fra møtet at avrusnings- og utredningskapasitet i regionen skal opprettholdes.

Helseminister Bent Høie varslet for en uke siden av han ville kalle inn Helse Sør-Øst til et foretaksmøte. Han var ikke fornøyd med innretningen på anbudet.

Blå Kors Borgestadklinikken har siden anbudet på tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble offentligjort, påpekt at anbudet hadde mangler som vi mener har alvorlige konsekvenser for pasienttilbud i regionen: anbudet inneholder ikke avrusningsplasser, utredningsplasser, gravide på tvang og tilbud til pårørende i poliklinikk.

I protokollen fra foretaksmøte heter det blant annet at det blir gjort endringer; det skal kjøpes inn 4-6 plasser for gravide på tvang, og at avrusning og utredningskapasitet skal opprettholdes.

 

Fagsjef Guro Brekke ved Borgestadklinikken sier hun er  glad for at ministeren har grepet inn for å sikre pasienttilbudet i regionen og at privat/ideelle aktører anerkjennes som likeverdige aktører innen TSB.  Vi er glad for at det blir et tilleggsanbud for kjøp av plasser til gravide rusavhengige ( § 10-3) da dette er et viktig tilbud til en sårbare pasientgruppe.

Vi forstår ministeren slik at utredning- og avrusningskapasiteten med den kvalitet som Borgestadklinikkens enheter i dag gir, skal opprettholdes. Dette er svært viktig for at pasientene skal få rett hjelp til rett tid.

Vi er  fortsatt bekymret for pårørendes rett til hjelp for egen del. I protokollen etter møtet beskrives den rett alle pårørende har til å involveres i behandling, men det er ikke det vi har påpekt som en mangel i  anbudet. Vi er opptatt av pårørendes rett til hjelp for egne helseplager i ruspoliklinikkene, og at denne rettigheten også må gjelde pårørendepasienter i vår region.

Guro Brekke sier videre at Borgestadklinikken nå er spent på hvordan det som er bestemt i foretaksmøte skal løses anbudsmessig. Det er kun en uke igjen før anbudet som er ute nå blir lukket. Ut fra helseministerens signaler regner vi med at det kommer endringer i anbudet, både med tanke på innhold og den økonomiske rammen.

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

nærbilde av alvorlig liten jente og logo til konferansen