fbpx

Når fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF slår fast i leserinnlegg nylig at rustilbudet etter anbudskonkurransen ikke er svekket, kan det ikke stå uimotsagt. For mange av oss som arbeider i rusfeltet til daglig er konklusjonen en annen. Tilbudet til enkeltgrupper er styrket, men det er åpenbart at det totale rustilbudet i regionen er svekket, skriver fagsjef ved Blå Kors Borgestadklinikken, Guro Brekke

Hva er styrket:

Betydelig styrket tilbud til ROP-pasienter: Det er en betydelig økning i langtidsplasser for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse med 35 nye plasser.

Styrket tilbud til de aller yngste: Gruppen unge 18-23 år har fått 10 nye øremerkede plasser.

Økt tilgang til lettere abstinensbehandling. Alle behandlingsenheter som har fått tildeling i anbudet har egne skjermingsrom for lettere abstinensbehandling. Pasienter som ellers er friske og som klarer å avruse seg hjemme kan komme rett til døgnbehandling, og pasienter som bruker rusmidler på  permisjon kan lettere komme tilbake til egen behandlingsenhet uten avbrudd. Vi har også et slikt tilbud i enkelte av våre enheter i dag. Dette vil etter vår erfaring gjelde en begrenset pasientgruppe, og erstatter på ingen måte et medisinsk avrusningstilbud, for de som trenger det.

Hva er svekket:

Redusert kapasitet totalt: Antall døgnplasser er redusert fra 129 til 110 plasser, medregnet 10 nye plasser til avrusning på Sykehuset Telemark. Antall polikliniske konsultasjoner er redusert fra 8625 til 5065 konsultasjoner.

Færre plasser til medisinsk avrusning: Borgestadklinikkens to avrusningsenheter med totalt 20 plasser legges ned. Disse erstattes med 10 avrusningsplasser ved Sykehuset Telemark. Dette gir mindre tilgang til behandling i en medisinsk avrusningsenhet for ruspasientene. Avrusningskapasitet er i dag en betydelig flaskehals inn til behandling, dette vil nå bli enda vanskeligere. Avrusningsbehandling skal kunne tilbys til alle med samtidig psykisk eller somatisk lidelse, samt pasienter som ikke klarer å stoppe sitt inntak hjemme. Særlig sårbare grupper er gravide, pasienter med psykisk lidelse og en økende gruppe eldre med rusproblemer.

Færre korttidsplasser (3-6mnd.): Antall korttidsplasser er betydelig redusert fra  46  til 19. Dette gir et redusert tilbud til alkohol- og medikamentavhengige, samt til en økende gruppe voksne og eldre pasienter. Denne pasientgruppe har ofte både familie og arbeid. De trenger rask og god hjelp for å kunne ivareta omsorgsoppgaver og for å kunne komme tilbake i arbeidslivet.

Færre ordinære langtidsplasser (12 mnd): Etter anbudet gis det flere langtidsplasser til pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse og til de under 23 år, men færre langtidsplasser til pasienter som ikke er i denne pasientgruppen. Antall plasser er her redusert  fra 23 til 10.

Redusert utredningstilbud: 10 utredningsplasser legges ned og erstattes ikke. Helse Sør-Øst   argumenterer med at utredning skal integreres i tilbudene ved behandlingsenhetene. Dette ligger allerede i nasjonale retningslinjer, og gjøres også i dag. Pasienter som ønsker og trenger utredning for å vurdere hva slag rusbehandling de trenger får imidlertid et redusert tilbud. Det samme gjelder pasienter som ikke skal videre i behandling, men som trenger et utredningstilbud for å få bedre tilrettelegging av bolig, aktivitet og arbeid i kommunen.

Redusert poliklinisk kapasitet: Som nevnt innledningsvis er den polikliniske kapasiteten redusert. Dette rammer ruspasienter som er i behov av et poliklinisk tilbud, pasienter med spilleavhengighet og pårørendepasienter.

Konsekvenser for rustilbudet i regionen:

Kommende endringer og nedleggelser ved Borgestadklinikken er derfor i større grad et resultat av en ny ruspolitisk profil der Helse Sør-Øst ikke ser behov for store deler av det tilbudet vi har i dag, enn av at vi ikke nådde opp i anbudsrundene. Anbudsprosessen er imidlertid over, og jeg er sikker på at alle aktører nå vil gjøre sitt beste for å samarbeide om å gi et best mulig tilbud til pasientene. Det må likevel være lov til å drøfte og evaluere resultatet av anbudsprosessen.

Sårbare grupper som pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse og de aller yngste ruspasientene har fått et styrket tilbud, det må vi være glade for. Det er imidlertid trist at dette går på bekostning av flere andre pasientgrupper i rusfeltet. Totalt sett har vi dessverre fått et svekket rustilbud i regionen.

 

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto av avdelingsoverlege ved Borgestadklinikken