fbpx

Borgestadklinikken og Sykehuset Telemark burde ha et avrusningstilbud med minst 10 plasser hver for å sørge for et tilstrekkelig antall plasser, og man bør sørge for et tett samarbeid for å kunne styrke fagligheten og for å komplettere hverandre. Jeg er sterkt bekymret for situasjonen, når avrusningskapasiteten nå svekkes. Det skriver tillitsvalgt lege Cecilie Kragelund Aas, i et åpent brev til sykehusdirektøren, publisert i avisa Varden.

Dette åpne brevet til direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark er publisert i avisen Varden i dag.
Direktør Ellen Sofie Øvrum ved Blå Kors Borgestadklinikken sier hun er glad for støtten og måten Kragelund Aas beskriver avrusningstilbudet ved Borgestadklinikken og behovet for økt kapasitet.

Vi gjengir her brevet i sin helhet:

Åpent brev til direktør Tom Helge Rønning ved STHF:

 

Som direktør på sykehuset er du opptatt av helhetlige tilbud – det er bra.  Dessverre mangler et par svært viktige puslespill-brikker i den helheten, for at tilbudet totalt sett skal bli bedre slik du skisserer i Varden 12.januar.

Som lege og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark er jeg sterkt bekymret.

Avrusningskapasiteten svekkes kraftig som følge av tildelingen etter rusanbudet. Sykehuset Telemark skal åpne avrusningsenhet med 10 plasser om kort tid, mens Borgestadklinikken mister sine til sammen 20 plasser. Erfaringer fra sykehusets eksisterende «Øyeblikkelig hjelp ruspost» tilsier en stor utfordring med å få pasientene overført til avrusning pga fullt belegg på Borgestadklinikkens 20 plasser. Når plassene snart halveres, vil dette utvilsomt bli til en enda større og svært betydelig flaskehals. Dette vil være til hinder for helheten; det vil skape en vanskelig pasientflyt og medføre stor forsinkelse for pasienter som trenger det styrkede behandlingstilbudet.

 

Mangel på legespesialister

Sykehuset Telemark har gode planer og pågående prosesser for å etablere et godt tilbud ved den nye avrusningsseksjonen. Det vil likevel ta tid å etablere tverrfaglig kompetanse og få samkjørt erfaring i den nye personalgruppen. Den nye sengeposten har heller ikke ansatt spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og seksjonen er ikke godkjent som utdanningsinstitusjon for nye spesialister.

Det medisinskfaglige på sengeposten skal isteden ivaretas av spesialist i voksenpsykiatri. Til sammenligning har Borgestadklinikken 7 russpesialister ansatt, de er en godkjent utdanningsinstitusjon og har p.t. 4 leger i spesialisering (LIS).

Man kan argumentere med at en voksenpsykiater bør og skal inneha kompetanse om rus, særlig fordi rus og psykiatri har mye samsykelighet. Men skal vi ta ruspasienter på alvor må de også møtes av spesialister innen dette fagfeltet. Eksempelvis så håndteres selvfølgelig hjertepasientene av hjertespesialist, selv om lungespesialisten også kan mye om hjerte.

Nasjonal kompetansetjeneste for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) er krystallklare i sin anbefaling; «Spesialister i front er det viktigste enkelttiltaket for å gi et faglig godt tilbud.»

Bekymring for de gravide rusmisbrukerne

Sist men ikke minst, må også behandlingstilbudet til gravide rusmiddelmisbrukere særskilt nevnes. Borgestadklinikken er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt for sitt tilbud til gravide, og HSØ har besluttet at dette tilbudet skal opprettholdes. Paradokset er at skjermet enhet for gravide er særlig avhengig av tett samarbeid med en høyspesialisert avrusningsenhet. Slik den aktuelle tildeling fra HSØ legger opp til, så skal sykehuset tilby avrusning også for denne pasientgruppen, uten den erfaringen og kompetansen Borgestadklinikken har innen fagfeltet. Det er særlig bekymringsfullt.

 

Når man i tillegg ser dette i lys av de siste føringene for endring i «Nasjonal retningslinje for gravide i LAR» som sier at flere gravide nå skal anmodes om å trappe ned på legemidler, vet man at dette også medfører økt behov for nettopp slik høyspesialisert avrusning.

Som lege og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark ber jeg om at du som administrerende direktør, støtter mitt ønske om at avrusningsenheten ved Borgestadklinikken skal bestå. Dessuten ber jeg om at det tas initiativ til å igangsette en dialog med Borgestadklinikken for å ivareta dem som den svært viktige samarbeidspartneren de er for sykehuset i videre arbeid.

Nøkkelen til et styrket behandlingstilbud for rusavhengige ligger i tilstrekkelig kompetanse og kapasitet innen avrusning.

 

Vennlig hilsen Cecilie Kragelund Aas

Foretakstillitsvalgt Yngre Legers forening, Sykehuset Telemark

Andre aktuelle saker

Start typing and press Enter to search

Foto av avdelingsoverlege ved Borgestadklinikken