Her er du:Forsiden/Avdeling Borgestad/Enhet for gravide

Enhet for gravide

Foto av gravid som undersøkes av jordmor

På enhet for gravide tar vi imot gravide rusmiddelmisbrukere som er innlagt mot eget samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 10-3. Det er også kvinner innlagt her frivillig, men som av ulike grunner takker ja til de rammene og struktur som er på enheten.

Målsetting for dette tilbudet er

  • Å skjerme det ufødte barnet mot rus
  • Støtte og veilede den gravide kvinnen
  • Motivere til behandling for rusproblematikken

Vi legger vekt på samarbeid med kommunen/barneverntjenesten under oppholdet hos oss. Sykehuset Telemark er samarbeidspartner om fødsel og barseltid.
Miljøpersonalet på enheten består av blant andre sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere. Pasientene har egne behandlere som har et koordineringsansvar for kvinnen under oppholdet. Den gravide får tett oppfølging av jordmor og lege.

Behandlingen

Vi ønsker å møte kvinnene på en måte som kan gi trygghet og mot til å møte de store utfordringene hun står overfor:

  • Forholdet til fosteret. Mødringsprosess, ansvar og tilknytning
  • Forholdet til seg selv. Tro på endring og muligheter. Verdighet og håp.
  • Forholdet til behandlere og institusjon. Bygge tillit og allianser for en bærende terapeutisk relasjon

Om enhet for gravide

Gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF har Borgestadklinikken ansvar for innleggelse av denne gruppe pasienter fra de fem fylkene i vår region. Helseforetaket har avtale om 4 plasser, slik at vi også kan ta imot pasienter fra andre fylker, når det er kapasitet (vi har 7 plasser). Det er kommunen som fatter vedtak om innleggelse etter § 10-3. Vi tar imot kvinnen så snart vedtaket er oversendt klinikken.

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:Inntakskontoret: 35 90 47 80