fbpx

Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusavhengige

Dersom er gravid kvinne ruser seg på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir skadet,
kan kommunen fatte forslag til vedtak etter den såkalte tvangsparagrafen:
§ 10-3 i Helse og omsorgstjenesteloven.
Frivillige hjelpetiltak skal være prøvd eller vurdert som uhensiktsmessig.

For mer informasjon og veiledning om prosessen i forbindelse med bruk av § 10-3: se Helsedirektoratets veileder om tvangstiltak overfor mennesker med rusmiddelproblemer.

Vedtaksprosessen

Helse og omsorgstjenesten i kommunen/NAV fremmer sak for fylkesnemda for sosiale saker.

Til saken bør følgende dokumenteres

  • Hjelpetiltak som er forsøkt/vurdert
  • Resultat av urinprøver
  • Observasjoner av den gravides helse (eks fra lege)
  • Opplysninger om bruk av rusmidler (Hva er brukt, hvor mye og hvor ofte)
  • Vitner som har observert rusing og kvinnens tilstand
  • Litteratur om skadevirkning på foster

Den gravide skal i den grad det er hensiktsmessig, og hvis det ikke er fare for rømming, bli informert om at bruk av tvangsparagraf kan bli aktuelt.

Bruk av hastevedtak

Dersom kommunen vurderer det slik at det ikke er forsvarlig å vente på ordinær saksbehandling i fylkesnemda,
kan midlertidig vedtak/hastevedtak benyttes. Kommunen fatter vedtaket som skal godkjennes av fylkesnemda innen 48 timer.
Ordinær sak må fremmes innen to uker.

Borgestadklinikken gir råd og veiledning om og underveis i prosessen om det er ønskelig.

Kontakt

Seksjonsleder Lena Larsen
Tlf: 35 90 47 00

Start typing and press Enter to search