fbpx
Henvisningen vurderes innen 10 dager

For å få behandling hos oss må du henvises fra fastlege, NAV/rustjeneste, barnevern, fengselslege eller annen spesialisthelsetjeneste. Henvisningene vurderes hver uke på Borgestadklinikken av et tverrfaglig vurderingsteam som består av lege, psykolog og sosialfaglig fagperson.

Vurderingsteamet er innen 10 virkedager forpliktet til å vurdere henvisningen og om du har rett til behandling hos oss. Det vil si om du har rett til nødvendig helsehjelp med en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte. Det er din helhetlige tilstand og livssituasjon som avgjør hvor raskt du får hjelp hos oss enten gjennom timer i poliklinikken eller ved en innleggelse.

Hvis vi trenger flere opplysninger om deg enn det henvisningen gir, tar vi kontakt med deg enten pr telefon eller vi ber deg komme til det vi kaller en vurderingssamtale. Alt innen 10 dagers fristen.

Du får skriftlig svar med beskjed om når du får time i poliklinikken eller når du kan forvente en innleggelse. Brevet sendes i kopi til den som har henvist deg. Dersom du får avslag på henvisning til behandling hos oss, ber vi deg drøfte avslaget med henviser. Du kan også, innen fire uker, klage på avslaget og be om en fornyet vurdering hos en annen spesialist på Borgestadklinikken.

HELFO pasientformidling

Dersom du har fått en frist for behandlingsstart på Borgestadklinikken, men vi likevel ikke greier å gi deg et tilbud innen fristen, vil vi kontakte deg. Gjennom HELFO pasientformidling kan du få tilbud om behandling et annet sted. Du kan imidlertid velge å takke nei til dette tilbudet. Da må du skriftlig frasi deg behandlingsfristen og velge å fortsette å stå på våre ventelister.

Klagemuligheter

Dersom du mener at bestemmelser i pasientrettighetsloven er brutt har du som pasient eller den som henviser, rett til å klage. Forholdet må først tas opp med den institusjon det gjelder, skriftlig eller muntlig. Dersom det ikke fører fram, kan du klage til Fylkesmannen. Denne klagen må være skriftlig, og skal sendes direkte dit.

Du finner informasjon om dette hos Helsetilsynet.

Pasient- og Brukerombudene

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker som kan gi mer informasjon eller bistå ved en eventuell klage. Du finner pasientombudet i ditt fylke på denne nettsiden: pobo.no

Start typing and press Enter to search