Her er du:Forsiden/Hva står vi for?/Familie og generasjonsperspektivet

Familie og generasjonsperspektivet

Borgestadklinikken binder seg ikke opp til overordnede ismer eller ideologimodeller i vår behandling. Rus- og avhengighetsproblematikk representerer oftest svært komplekse problemer som heller ikke kan forstås utfra én teoretisk modell. Helhetstenkning og anerkjente terapeutiske metoder og tilnærmingsmåter må velges ut fra den aktuelle problematikk pasienten presenterer.

Rus og familien

Familie- og generasjonsperspektivet er imidlertid førende for vår behandlingsmodell. Vi mener at kunnskapen om hvordan rusrelaterte problemer påvirker familien over generasjoner, gir et faglig og etisk ansvar for at behandlingstilnærmingen inkluderer barn og pårørende og inkluderer et forebyggende perspektiv for neste generasjon.

Borgestadklinikkens virksomhetsidé

”Å være et nasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for rus- og avhengighetsrelaterte problemer i et familie- og generasjonsperspektiv”.

Hva innebærer et familie- og generasjonsperspektiv

  • En genuin respekt for menneskets egenverdi med evne til vekst og utvikling
  • En erkjennelse av at vi mennesker påvirker hverandre og er preget av relasjoner
  • Erkjennelse av at nære relasjoner som familie, også over generasjonsgrensene, har innvirkning på vår ”her og nå situasjon”
  • At rusrelaterte problemer får konsekvenser for de nære omgivelser og forutsetter individuelle tilnærminger. Det eksisterer et problem også når rusbruken går utover mennesker som står rusbrukeren nær
  • At barn av rusmiddelbrukere, ektefelle/samboer, øvrig familie og andre nærstående personer ofte belastes i en slik grad at de kan trenge profesjonell behandling for sin egen del, uavhengig av rusmiddelbrukerens problemer
  • Å fokusere på bevisstgjøringsprosesser rundt bruken av rusmidler, faren for at ufødte barn tar skade av mors rusbruk, og til barns oppvekstmiljø.

Denne forståelsen preger også vår oppfattelse av et rusproblem. Frid Hansen (1994) har formulert dette slik: I et relasjonelt perspektiv kan vi si at det eksisterer et rusproblem når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien og/eller belaster og forstyrrer de følelsesmessige bånd mellom mennesker.

Vi du lese mer om dette?  Les/bestill  boken: Familieorientert rusbehandling ( Frid Hansen 2012)