fbpx

Familie- og generasjonsperspektivet er grunnleggende for behandlingen vi tilbyr. Vår virksomhetside er " Å være et nasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for rus- og avhengighetsrelaterte problemer i et familie- og generasjonsperspektiv".

Facebook-banner Borgestad hvit m lilla

Vi mener at kunnskapen om hvordan rusrelaterte problemer påvirker familien over generasjoner, gir et faglig og etisk ansvar for at behandlingstilnærmingen inkluderer barn og pårørende og inkluderer et forebyggende perspektiv for neste generasjon.

Denne forståelsen innebærer at rusproblemets omfang og konsekvenser ikke bare kan vurderes ut fra individuelle kriterier, men også utfra hvordan dette oppleves for pårørende og nettverk. Frid Hansen ( 1994 ) har formulert dette slik: Det eksisterer et rusproblem når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien og/eller belaster og forstyrrer de følelsesmessige båndene mellom mennesker.

Vi forstår den enkelte pasient i lys av sin historie

Mange av våre pasienter har  vanskelige livsbetingelser både i barndom, ungdomstid  og i voksen alder. Vår erfaring er at arbeid med pasientens oppvekst – og utviklingshistorie kan ha stor betydning for gode endringsprosesser.

Mangel på trygge erfaringer kan føre til usikkerhet i relasjoner til andre og strev med å regulere egne følelser og reaksjoner. Samtidig har mange utviklet viktige ressurser for å mestre tøffe livsbetingelser. Vi søker i vårt arbeid og tilpasse og justere behandlingen for den enkelte ved både å romme, forstå og utfordre til endring.

Pårørende – samarbeid og hjelpetiltak

Pårørende er en ressurs, men mange har opplevd så store belastninger at de trenger hjelp for egen del.

Vi søker alltid et samarbeid med den enkelte pasient om å inkludere pårørende i behandlingen. Vi inviterer alltid pasienten til å ta med pårørende til første samtale med oss. Det kan være av store betydning for den enkeltes bedring å ha støtte fra familie og pårørende, samt å ha mulighet for arbeid med konflikter, forventninger og samspillsmønstre i familien.

Vi erfarer imidlertid at pårørende ofte er så belastet av de i tillegg trenger hjelp eller behandling for egen del. For å imøtekomme dette gir vi veiledning om aktuelle hjelpetiltak. Det kan være kommunale tilbud, lavterskeltilbud og selvhjelpsgrupper. Vi kan også gi tilbud om behandling i vår poliklinikk i Skien. Her gir vi et behandlingstilbud både til samlivspartnere/ektefeller, foreldre og søsken, samt voksne som har vokst opp med foreldres rusavhengighet. Pårørende med omsorg for mindreårige barn blir prioritert.

Her kan du lese mer om Borgestadklinikkens hjelpetilbud i poliklinikken

Et forebyggende perspektiv for neste generasjon

Når helseproblemer rammer familien, vil barnet alltid være den mest sårbare part. Allerede i svangerskapet er fosteret sårbart for rusbruk, foreldrenes livssituasjon og levevaner. Avhengighetsproblemene vil prege utvikling av foreldrerolle og tilknytning. Dette skaper ustabilitet og uforutsigbarhet i familiesamspillet, og for daglige regler, rutiner og oppgaver i familien.

Både i poliklinikk og døgn tilbyr vi behandling til gravide med partnere og til småbarnsfamilier. Vi tilbyr videre familie- og barnesamtaler til alle pasienter med mindreårige barn. I samarbeid med pasienten kartlegges også barnas situasjon. Vi inviterer pasienten til å inngå i et samarbeid omkring hvilken hjelp og tiltak barna trenger. Vår poliklinikk tilbyr også foreldregrupper til alle pasienter som har barn under 12 år.

Kunnskapsgrunnlaget

Familie- og generasjonsperspektivet bygger på systemteori og utviklingspsykologi. Siste tiår har ny kunnskap og metodeutvikling både om traumer og tilknytning bidratt til utvidet forståelse og fagutvikling. I det terapeutisk arbeidet henter vi metoder fra familieterapi, tilknytningsbasert terapi, mentaliseringsbasert terapi og traumefeltet.

I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet anbefales det at familie og nettverk bør involveres i behandlingen i samarbeid med pasienten. Anbefalingen støtter seg til forskning som viser at familie- og nettverksinvolvering kan redusere pasientens rusmiddelproblemer, fremme endringsprosesser og bidra til bedre samspill i familien.

Ved Blå Kors Borgestadklinikken har vi i over 30 år arbeidet med å involvere barn og pårørende i pasientens behandling, samt å tilby behandling for egen del til pårørendepasienter. Alt pasienter og pårørende har lært oss om dette tema er en viktig del av vår kliniske erfaring og kompetanse.

Start typing and press Enter to search